LMS Contents

Search
SNIDDOCUMENT_DESCRIPTIONLINKDOCUMENT_TITLEDOCUMENT_FILE_NAMEDEPT_CODESUBJECT_CODESEM_IDDOCUMENT_TAGDOCUMENT_PATHDOCUMENT_CODEFILE_SIZEFILE_EXTENSIONFILE_MIME_TYPEDATE_UPDATED
SNIDDOCUMENT_DESCRIPTIONLINKDOCUMENT_TITLEDOCUMENT_FILE_NAMEDEPT_CODESUBJECT_CODESEM_IDDOCUMENT_TAGDOCUMENT_PATHDOCUMENT_CODEFILE_SIZEFILE_EXTENSIONFILE_MIME_TYPEDATE_UPDATED
1157Class NotesDownloadlecture 1NP0301.docxnepNPO3013class-notesuploads/docsclass-notes63951docxapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document2023-01-04 13:01:48
2156Class NotesDownloadlecture 2ईशावास्योपनिषद्.pdfsanSAN1011class-notesuploads/docsclass-notes98652pdfapplication/pdf2022-12-17 11:41:53
3139Class NotesDownloadlecture 2हामी जस्तै मैनाकी आमा_एक अध्ययन-उदय छेत्री.pdfnepNPO4044class-notesuploads/docsclass-notes4281252pdfapplication/pdf2022-07-06 11:39:04
4138Class NotesDownloadlecture 1लीलासूत्रको व्याख्या।.pdfnepNPO4044class-notesuploads/docsclass-notes3498699pdfapplication/pdf2022-07-06 11:38:27
5137Class NotesDownloadlecture 1ब्राह्मणग्रन्थस्य सामान्यपरिचयः.pdfsanSAN2012class-notesuploads/docsclass-notes148439pdfapplication/pdf2022-06-30 10:57:01
6136Class NotesDownloadlecture 3SAN202.pdfsanSAN2022class-notesuploads/docsclass-notes213377pdfapplication/pdf2022-06-15 11:06:32
7135Class NotesDownloadlecture 2SAN202 PDF.pdfsanSAN2022class-notesuploads/docsclass-notes110806pdfapplication/pdf2022-05-30 11:22:45
8134Class NotesDownloadlecture 5WhatsApp Image 2022-05-25 at 9.39.25 AM.jpegnepNPO2052class-notesuploads/docsclass-notes101309jpegimage/jpeg2022-05-25 11:09:50
9133Class NotesDownloadlecture 4WhatsApp Image 2022-05-25 at 9.39.25 AM (2).jpegnepNPO2052class-notesuploads/docsclass-notes134544jpegimage/jpeg2022-05-25 11:09:33
10132Class NotesDownloadlecture 3WhatsApp Image 2022-05-25 at 9.39.25 AM (1).jpegnepNPO2052class-notesuploads/docsclass-notes135634jpegimage/jpeg2022-05-25 11:08:22
11131Class NotesDownloadlecture 2New doc 2 Jun 2021 20.57.pdfnepNPO2052class-notesuploads/docsclass-notes6435922pdfapplication/pdf2022-05-24 10:48:32
12130Class NotesDownloadlecture 1बौद्धदर्शनम् (1) (1).pdfsanSAN2022class-notesuploads/docsclass-notes499832pdfapplication/pdf2022-05-23 13:50:31
13128Class NotesDownloadlecture 1205.pdfnepNPO2052class-notesuploads/docsclass-notes1872648pdfapplication/pdf2022-05-17 11:51:08
14123Class NotesDownloadlecture 3स्फोटः SAN104.pdfsanSAN1041class-notesuploads/docsclass-notes89815pdfapplication/pdf2022-03-28 13:19:33
15122Class NotesDownloadlecture 2शब्दब्र्ह्म SAN104.pdfsanSAN1041class-notesuploads/docsclass-notes133072pdfapplication/pdf2022-03-28 13:19:02
16121Class NotesDownloadlecture 1SAN104.pdfsanSAN1041class-notesuploads/docsclass-notes150101pdfapplication/pdf2022-03-28 13:18:33
17120Class NotesDownloadlecture 3SAN103 C.pdfsanSAN1031class-notesuploads/docsclass-notes300231pdfapplication/pdf2022-03-28 13:17:12
18119Class NotesDownloadlecture 2SAN103 B.pdfsanSAN1031class-notesuploads/docsclass-notes289271pdfapplication/pdf2022-03-28 13:16:33
19118Class NotesDownloadlecture 1SAN103 A.pdfsanSAN1031class-notesuploads/docsclass-notes288497pdfapplication/pdf2022-03-28 13:15:59
20117Class NotesDownloadlecture 1विद् ज्ञाने धातोः करणाधिकरणयोश्च इति सूत्रेण घञि वेदः शब्दो निष्पद्यते 101.docxsanSAN1011class-notesuploads/docsclass-notes13924docxapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document2022-03-28 13:14:28
21109Class NotesDownloadlecture 3रामकृष्ण शर्माको समालोचनात्मक मान्यता .pdfnepNPO3023class-notesuploads/docsclass-notes6465436pdfapplication/pdf2022-03-04 16:10:44
22108Class NotesDownloadlecture 2भ्रमर _ स्वच्छन्दतावाद -इन्द्रबहादुर राई।.pdfnepNPO3023class-notesuploads/docsclass-notes9595312pdfapplication/pdf2022-03-04 16:09:54
2399Class NotesDownloadlecture 1SAN102 ANUBANDHA CHATUSTAYAM (1).pdfsanSAN1021class-notesuploads/docsclass-notes121693pdfapplication/pdf2022-02-28 15:28:36
2498Class NotesDownloadlecture 4loksahitya 304.pdfnepNPO3043class-notesuploads/docsclass-notes1709449pdfapplication/pdf2022-02-28 15:06:20
2597Class NotesDownloadlecture 7कल्पना निबन्धको समीक्षा.docxnepNPO1031class-notesuploads/docsclass-notes17711docxapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document2022-02-28 15:04:08
2696Class NotesDownloadlecture 8101.pdfnepNPO1011class-notesuploads/docsclass-notes3693720pdfapplication/pdf2022-02-28 15:02:03
2793Class NotesDownloadlecture 6मन.docxnepNPO1031class-notesuploads/docsclass-notes18927docxapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document2022-02-22 12:26:08
2892Class NotesDownloadlecture 7Adobe Scan 14 Feb 2022 (101) 2.pdfnepNPO1011class-notesuploads/docsclass-notes1606834pdfapplication/pdf2022-02-22 12:25:11
2991Class NotesDownloadlecture 6Adobe Scan 15 Feb 2022 (101) 1.pdfnepNPO1011class-notesuploads/docsclass-notes1378763pdfapplication/pdf2022-02-22 12:24:53
3090Class NotesDownloadlecture 5Adobe Scan 15 Feb 2022 (101).pdfnepNPO1011class-notesuploads/docsclass-notes1213415pdfapplication/pdf2022-02-22 12:24:29
3189Class NotesDownloadlecture 3Adobe Scan 20 Jan 2022 (304) geetaa.pdfnepNPO3043class-notesuploads/docsclass-notes2676952pdfapplication/pdf2022-02-18 12:47:12
3288Class NotesDownloadlecture 2Adobe Scan 13 Feb 2022 (304 ).pdfnepNPO3043class-notesuploads/docsclass-notes6001634pdfapplication/pdf2022-02-18 12:45:21
3387Class NotesDownloadlecture 3मानस्वर.pdfnepNPO3033class-notesuploads/docsclass-notes3081332pdfapplication/pdf2022-02-18 12:35:55
3486Class NotesDownloadlecture 2अन्ताराष्ट्रिय ध्वनितात्त्विक वर्णमाला.pdfnepNPO3033class-notesuploads/docsclass-notes3682755pdfapplication/pdf2022-02-18 12:35:25
3585Class NotesDownloadlecture 1New doc 22 Jul 2021 07.55.pdfnepNPO3033class-notesuploads/docsclass-notes11975500pdfapplication/pdf2022-02-18 12:34:57
3684Class NotesDownloadlecture 4सूर्यको तेस्रो किरण.pdfnepNPO1021class-notesuploads/docsclass-notes8621928pdfapplication/pdf2022-02-18 12:28:13
3783Class NotesDownloadlecture 3सञ्जय विष्टको राजयोग नपरेका युवराजहरू कथा।.pdfnepNPO1021class-notesuploads/docsclass-notes5794214pdfapplication/pdf2022-02-18 12:27:49
3882Class NotesDownloadlecture 2बिम्ब-प्रतिबिम्ब _ गान्तोकको कलिलो बिहानमा कथा.pdfnepNPO1021class-notesuploads/docsclass-notes1896641pdfapplication/pdf2022-02-18 12:26:17
3981Class NotesDownloadlecture 1पासाङहरूको कथा.pdfnepNPO1021class-notesuploads/docsclass-notes4552488pdfapplication/pdf2022-02-18 12:25:58
4078Class NotesDownloadlecture 4Adobe Scan 21 Jan 2022 (101) Geeta.pdfnepNPO1011class-notesuploads/docsclass-notes3100204pdfapplication/pdf2022-02-18 12:09:46
4177Class NotesDownloadlecture 3Adobe Scan 13 Feb 2022 (2) 101.pdfnepNPO1011class-notesuploads/docsclass-notes7197497pdfapplication/pdf2022-02-18 11:46:58
4276Class NotesDownloadlecture 2Adobe Scan 4 Feb 2022.pdfnepNPO1011class-notesuploads/docsclass-notes2203228pdfapplication/pdf2022-02-18 11:46:29
4375Class NotesDownloadlecture 1Adobe Scan 21 Jan 2022 101 geeta.pdfnepNPO1011class-notesuploads/docsclass-notes2048890pdfapplication/pdf2022-02-18 11:45:13
4474Class NotesDownloadlecture 51644832566_2c4f9e82e97e77aefdaf (1).docxnepNPO1031class-notesuploads/docsclass-notes27657docxapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document2022-02-18 11:31:42
4573Class NotesDownloadlecture 41644385772_348bef5fecce5dd81ee1 (2).docxnepNPO1031class-notesuploads/docsclass-notes17909docxapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document2022-02-18 11:31:18
4672Class NotesDownloadlecture 31644385745_da50aec288abf1f9c184 (4).docxnepNPO1031class-notesuploads/docsclass-notes26402docxapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document2022-02-18 11:30:45
4757Class NotesDownloadLecture 1Nep 304.pdfnepNPO3043class-notesuploads/docsclass-notes3558560pdfapplication/pdf2022-02-09 11:14:26
4853Class NotesDownloadlecture 2तुलनात्मक साहित्यको अध्ययन पद्धति 2nd 301 kalyanim mam.pdfnepNPO3013class-notesuploads/docsclass-notes2718207pdfapplication/pdf2022-01-27 13:26:49
4952Class NotesDownloadlecture 1तुलनात्मक साहित्यको अवधारणा 301 first Kalyani mam.pdfnepNPO3013class-notesuploads/docsclass-notes3978283pdfapplication/pdf2022-01-27 13:26:21
5051Class NotesDownloadlecture 1समालोचना 2nd Sessonal 302 udai sir.pdfnepNPO3023class-notesuploads/docsclass-notes129050pdfapplication/pdf2022-01-27 13:23:09
5150Class NotesDownloadlecture 1imgtopdf_26022021063116 105 Udai Sir.pdfnepNPO1051class-notesuploads/docsclass-notes2096860pdfapplication/pdf2022-01-27 13:21:15
5249Class NotesDownloadlecture 2नाटकको परिचय 103 sabita.docxnepNPO1031class-notesuploads/docsclass-notes17787docxapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document2022-01-27 13:20:29
5348Class NotesDownloadlecture 1प्रह्रलाद नाटकको विश्लेषण 103 sabita.docxnepNPO1031class-notesuploads/docsclass-notes28958docxapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document2022-01-27 13:19:52
5442Class NotesDownloadnepali syllabusnepali syllabus (1).pdfnepNPO1011class-notesuploads/docsclass-notes1020398pdfapplication/pdf2022-01-21 19:47:41
5540Class NotesDownloadNepali Class NotesSUBJECT CODE Nepali PAPER.pdfnepNPO1011class-notesuploads/docsclass-notes179390pdfapplication/pdf2022-01-21 16:57:57